Algemene Voorwaarden Buutvrij for life

(hierna: ‘Algemene Voorwaarden’)

 1. Algemene Voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen enerzijds de besloten vennootschap Buutvrij B.V. en anderzijds opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) en blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de relatie.
  2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Buutvrij schriftelijk heeft geaccordeerd, dan wel, indien een dergelijk schriftelijk akkoord niet heeft plaatsgevonden, indien Buutvrij het mondelinge akkoord van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
  2. Indien een akkoord als omschreven in artikel 2.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Buutvrij met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Buutvrij redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.
  3. Ingeval een offerte bestaat uit meerdere onderdelen is Buutvrij niet gehouden tot uitvoering van één of slechts enkele onderdelen daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de offerte genoemde totaalprijs (voorbeeld: indien de offerte geldt voor 4 onderdelen, is Buutvrij niet gehouden 1 onderdeel uit te voeren voor 1/4 van de in de offerte genoemde totaalprijs).
 3. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden
  1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen en eventuele kosten derden.
  2. Wanneer Buutvrij op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Buutvrij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Buutvrij.
  3. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur genoemde termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 21 dagen na factuurdatum. Betaling van door Buutvrij aan derden gemaakte kosten ten behoeve van Opdrachtgever, dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum.
  4. Tenzij anders overeengekomen, factureert Buutvrij eenmaal direct na totstandkoming van de overeenkomst en eenmaal na uitvoering daarvan. Het staat Buutvrij vrij vergoeding voor reeds voltooide onderdelen van de overeenkomst en gemaakte kosten tussentijds te factureren.
  5. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Buutvrij op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog uitstaande bedrag.
  6. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Buutvrij gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever met een minimum van 10% van het nog verschuldigde bedrag.
  7. Voorts is Buutvrij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat nadat Buutvrij Opdrachtgever een redelijke termijn heeft geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. In geval van ontbinding is Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.
  8. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat binnen een daartoe door Buutvrij gestelde redelijke termijn is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde materialen te gebruiken en komen alle aan Opdrachtgever verleende (gebruiks)rechten te vervallen.
  9. Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.
  10. Indien Opdrachtgever een overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk beëindigt, zijn alle vorderingen van Buutvrij op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De wederpartij is in dat geval tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van beëindiging en vrijwaart Buutvrij ter zake.
 4. Uitvoering overeenkomst
  1. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Buutvrij zich naar beste vermogens inspannen.
  2. Tenzij anders overeengekomen, staat het Buutvrij vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen. Met akkoord van Opdrachtgever aan derden verstrekte opdrachten, zullen worden gegeven uit naam en voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  3. Indien Buutvrij als tussenpersoon optreedt tussen deze derden en Opdrachtgever, zal Buutvrij hiervoor haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen.
  4. De toetsing van het door Buutvrij ter beschikking gestelde materiaal aan regelgeving komt en het gebruik van dit materiaal is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  5. Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen kan Buutvrij de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. Voorts kan Buutvrij de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, onverminderd het recht van Buutvrij op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
  7. Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door Buutvrij mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de volledige en juiste gegevens en materialen.
  8. Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd en Opdrachtgever de samenwerking met Buutvrij in substantiële mate reduceert dan wel beëindigt zonder de daarvoor overeengekomen (opzeg)termijn in acht te nemen of – bij gebreke van een overeengekomen opzegtermijn – gedurende een termijn die als redelijke (opzeg)termijn kan worden aangemerkt, recht op inkomsten per maand, gelijk aan 1/12 deel van het inkomen dat Buutvrij gedurende de voorafgaande 6 maanden van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 5. Leveringstermijnen
  1. Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal. Indien Buutvrij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
  2. In geval van overschrijding van een leveringstermijn is Buutvrij generlei vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
  3. Indien de levering van eventuele referentiematerialen of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft Buutvrij het recht de leveringstermijnen met ten minste eenzelfde periode te verlengen.
 6.   Wijziging in de overeenkomst en meerwerk
  1. Indien blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Indien een schriftelijk akkoord achterwege is gebleven, wordt de wijziging geacht tot stand te zijn gekomen zodra Buutvrij met de uitvoering daarvan is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Buutvrij redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de wijziging.
  2. Na een wijziging kan Buutvrij de overeengekomen vergoeding in evenredigheid verhogen en eventuele extra kosten aan Opdrachtgever doorberekenen. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden echter als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
  3. Meerwerk als gevolg van het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie of te late aanlevering, wordt in rekening gebracht op basis van het gangbare uurtarief. Indien de planning door meerwerk verandert, staat het Buutvrij vrij om eventuele extra kosten (waaronder kosten voor het moeten inschakelen van derden, in rekening te brengen.
  4. Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen termijn wordt overschreden, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Materialen
  1. De door of namens Buutvrij geleverde materialen blijven te allen tijde eigendom van Buutvrij, dan wel van eventuele derden die deze materialen aan Buutvrij ter beschikking hebben gesteld.
  2. Opdrachtgever zal de door of namens Buutvrij ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en -voor zover het geen digitale bestanden betreft- direct na gebruik dit materiaal per koerier of aangetekende post retourneren. Opdrachtgever zal de door of namens Buutvrij geleverde digitale bestanden onmiddellijk na het voltooien van de overeenkomst vernietigen.
  3. Verzending van materialen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Buutvrij dan wel de door haar ingeschakelde derden berusten bij Buutvrij dan wel deze respectievelijk derden.
  2. Buutvrij verleent aan Opdrachtgever het recht om de resultaten van de door Buutvrij ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden te gebruiken zoals schriftelijk overeengekomen. Voor zover over het gebruik als in dit artikel bedoeld niets (anders) schriftelijk is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever het recht om de resultaten van de door Buutvrij ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden te gebruiken voor de doeleinden zoals door partijen met de samenwerking beoogd. Ten aanzien van websites geldt dat deze slechts zullen worden gebruikt op het domein/de domeinen zoals overeengekomen en indien niets is overeengekomen het domein waarop deze website het eerst is gebruikt.
  3. Wijzigingen in de resultaten van de door Buutvrij ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden zullen uitsluitend door Buutvrij worden verricht, tenzij het om wijzigingen van ondergeschikte aard gaat.
  4. Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door Buutvrij geleverde materialen over te dragen aan derden.
  5. Het staat Buutvrij vrij om het door haar vervaardigde werk te signeren. Op eerste verzoek zal Opdrachtgever de naam Buutvrij echter verwijderen. Buutvrij en de derden wiens materialen Buutvrij heeft doorgeleverd blijven onder alle omstandigheden bevoegd om deze materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken, waarbij Buutvrij rekening zal houden met de belangen van Opdrachtgever.
  6. Indien Opdrachtgever dan wel derden ten behoeve van wie Buutvrij het materiaal heeft geleverd het door Buutvrij geleverde materiaal gebruikt op andere wijze(n) dan waarvoor toestemming is verleend, zullen Opdrachtgever en Buutvrij in overleg treden over een door Opdrachtgever aan Buutvrij te betalen redelijke en marktconforme vergoeding.
  7. Indien Buutvrij ideeën heeft aangedragen met betrekking tot een door haar te vervullen opdracht zal Opdrachtgever geen gebruik maken van deze ideeën indien de desbetreffende opdracht, om wat voor reden ook, uiteindelijk niet door Buutvrij wordt uitgevoerd.
  8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buutvrij zal Opdrachtgever de door Buutvrij geleverde materialen, waaronder woorden, beelden, slogans, pay offs e.d., niet als merk of anderszins vastleggen.
 9. Reclames
  1. Reclames omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van Buutvrij moeten binnen veertien (14) dagen na levering respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij Buutvrij worden ingediend. Met betrekking tot de facturen wordt de betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
  2. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Buutvrij kenbaar zijn gemaakt, worden de resultaten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht en de facturen juist te zijn.
  3. Ingeval van tekortkoming in de resultaten van de werkzaamheden, zal Buutvrij in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde resultaten te herstellen dan wel opnieuw uit te voeren.
  4. Ten aanzien van door Buutvrij ontwikkelde programmatuur geldt dat gedurende een periode van 3 maanden na aanvaarding c.q. oplevering, Buutvrij zich naar beste vermogen zal inspannen om eventuele gebreken te herstellen, indien en voor zover de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Uitsluitend indien de software voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan Buutvrij toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld. Het voorgaande is niet van toepassing als de programmatuur door anderen dan Buutvrij is gewijzigd en/of bewerkt.
 10. Aansprakelijkheid en  vrijwaring
  1. Tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Buutvrij, haar directie dan wel haar leidinggevend personeel, is de totale aansprakelijkheid van Buutvrij voor directe schade onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de vergoeding die Buutvrij heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van Buutvrij is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van Buutvrij.
  2. Aansprakelijkheid van Buutvrij voor schade anders dan directe schade, in de zin van het vorige lid, is uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door Buutvrij geleverde materialen.
  3. Buutvrij is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan door Opdrachtgever aan Buutvrij verstrekte materialen.
  4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Buutvrij tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden na het moment waarop de schade is ontstaan.
  5. Opdrachtgever vrijwaart Buutvrij tegen aanspraken van derden.
 11. Beëindiging overeenkomst
  1. Buutvrij is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Buutvrij heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.
 12. Overmacht
  1. Indien Buutvrij en/of Opdrachtgever door overmacht niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer dan dertig (30) dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd.
  2. Onder overmacht van Buutvrij wordt in ieder geval verstaan te late levering of het geheel uitblijven daarvan door derden, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van medewerkers of door Buutvrij ingeschakelde derden, zonder dat Opdrachtgever uit hoofde daarvan enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.
 13. Overnameverbod
  1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van twee jaar na het verrichten van de laatste werkzaamheden, is het Opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van Buutvrij die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst te nemen of anderszins voor zich, dan wel aan Opdrachtgever gelieerde personen of ondernemingen, te laten werken, op straffe van een boete onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1.000 voor iedere dag dat het in strijd handelen met deze bepaling (voort)duurt.
 14. Overige bepalingen
  1. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen aan derden over te dragen.
  2. Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Buutvrij en Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
  3. Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.
  4. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.